பிரபஞ்ச வலைப்பின்னல்

வானிலிருந்து நிறுத்தப்பட்டுள்ள ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மூலம் பல புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆச்சரியத்தக்க வகையிலும் பல புதிர்களை உள்ளடக்கியதாகும் தரவுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன .இத்தொலைநோக்கி மூலம் ஒரு புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்ச வலைப்பின்னல் என்னும் தலைப்பில் வெளியாகியுள்ள புகைப்படம் ஒரு சூப்பர் நோவா வெடிப்பின் மீதத்தைப் படம்பிடித்துள்ளது. ஒரு காலத்தில் நட்சத்திரமாக இருந்தது , பின்னாட்களில் இத்தகைய அமைப்புகளை தருகிறது என்றும் கூறியுள்ளது.

supernova

Credit: ESA/Hubble, NASA

சூப்பர் நோவா வெடிப்புகள் நட்சத்திரம் ஒன்றின் இறப்பின் காரணமாக உருவாகிறது. இங்கு அவ்வாறு வெடித்த நட்சத்திரம் வலைப்பின்னல் போல அமைந்துள்ளதை இப்படத்தில் காணலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s