பிரபஞ்சத்தின் அற்புத காட்சி

பூமியிலுள்ள தொலைநோக்கிகள் பிரபஞ்சத்தில் உயிர்கள் வேறு எங்கும் உள்ளதா என ஆராய்ந்து வருகின்றன. அவ்வாறு சிலியில் உள்ள தொலைநோக்கி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வெப்பம் குறைவான நட்சத்திரங்களையும் அதைச் சுற்றிவரும் கோள்களையும் ஆய்வு செய்து வரும் போது பிரபஞ்சத்தின் அற்புதங்களை படம் பிடித்துள்ளது. அவற்றில் ஒன்றான நெபுலாவின் படத்தையும் பின்புலத்தில் நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய அற்புத தகவல் தொகுப்பை இங்கு காணலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s