செவ்வாய் கோளின் மேற்பரப்பில் எழும் சத்தங்கள்

கடந்த வாரம் நாசா அனுப்பிய Insight ரோபோ செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் இறங்கி தனது ஆய்வுகளை செய்து வருகிறது .அது செவ்வாயின் மேற்பரப்புக்கு கீழே உள்ள உட்புற நிலப்பரப்பை ஆராய்ச்சி செய்கிறது. அதில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்களையும் ஏனைய பிற உள்ளார்ந்த கட்டமைப்புகளையும் உற்று நோக்கி வருகிறது . மேலும் இந்த ரோபோ செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் காற்று வீசுவதை கவனித்து அதைப் பதிவு செய்து வருகிறது. ஒரு ஒலிப்பதிவு இங்கு நமக்கு கிடைத்துள்ளது. இது செவ்வாயில் ஏற்படும் காற்றின் மாற்றங்களை தெரிவிக்கிறது .இந்த பதிவானது வேகமாக காற்று வீசுவதால் சிறு சிறு தூசிகள் செவ்வாய் மேற்பரப்பில் இருப்பதையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது. ஒலிப்பதிவு கீழே காணலாம்.

Credit : NASA

Listen to Sounds from InSight’s Pressure Sensor on Mars by NASA #np on #SoundCloud

One thought on “செவ்வாய் கோளின் மேற்பரப்பில் எழும் சத்தங்கள்

  1. நண்பா நம் தமிழ் இலக்கியங்களில் செவ்வாய் பற்றி ஏதேனும் குறிப்புகள் தென் படுகிறதா என தேடி பாருங்கள்…

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s