நிலவின் மறுபக்கம்

தமிழ் கதாநாயகர்களின் பொதுவான டயலாக்..

“என் ஒரு பக்கத்தை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கிறேன் ,எனக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்கு ” இதுபோன்ற டயலாக்குகளை பெரிய கதாநாயகர்களின் படங்களில் கைதட்டி ரசிக்கிற ரசிகர் கூட்டம் உண்டு .இதே மாதிரி நம்முடைய பூமியின் துணைக்கோள் நிலவு செயல்படுகிறது .அதாவது நிலவு பூமிக்கு தனது ஒரு பக்கத்தை மட்டுமே எப்போதும் வெளிப்படுத்தும் .மற்றொரு பக்கம் பூமியிலிருந்து காணவே முடியாது. நாசாவின் Lunar Reconnaissance Orbiter ஆய்வுக்கலம் மூலம் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படத்தில் நிலவின் பின்பகுதி பற்றிய குறிப்புகள் தெரியவந்துள்ளது .இங்கு இப்படம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது .நிலவின் பின் பகுதி மிக அதிகமான மேடு பள்ளங்களால் நிறைந்துள்ளது .இதற்கு காரணம் விண்கற்கள் அதிகளவில் நிலவின் மேற்பரப்பில் வந்து மோதுவதே காரணம் ஆகும்.

Image credit : NASA

One thought on “நிலவின் மறுபக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s